Multikultura

Cíl:

  • Cílem této přednášky/workshopu je nastínit hlavní principy mezikulturního vnímání studentů a nalezení nové perspektivy pro pochopení rozdílných kultur. Je nezbytné aby studenti začali chápat že kultura má mnoho aspektů, ze kterých většina „není vidět“ a proto mohou vznikat nepochopení a dokonce i konflikty s příslušníky jiných kultur.

Obsah:

  • vymezení pojmu kultura (teorie ledovce, viditelné a neviditelné znaky kultury)
  • diskuse na téma vlastních zkušeností s jinou kulturou, různé formy vztahů mezi odlišnými kulturami (soužití, ale také asimilace, genocida atd.)
  • formy interkulturního vzdělávání a role nabývání interkulturních schopností mládeže v každodenním životě

Lektor: Eva Klusová

Vhodné předměty:

Délka: 45 min

Forma programu: Hodina je vedená přednášejícím, který byl k tomuto projektu vyškolený, přednáška je vedená interaktivní formou, důraz je kladen na aktivitu studentů, součástí výuky je použití powerpointové prezentace.

Pomůcky: promítačka, PC, tabule/flipchart, fixy, lepíky